Search Products


Vietnamese Retreat Dorm Sept 17-21, 2014


Item# VR-Dorm     Price: $140.00

Order Now


Phiếu Đăng Ký Phòng Khóa Tu Tiếng Việt
Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2014
tại Tu Viện Lộc Uyển


Họ:
Tên đệm:
Tên:
Tuổi:
Giới tính:
Tên người cần liên lạc (Trong trường hợp khẩn cấp):
Điện thoại của người cần liên lạc:

 

Để giúp chúng tôi làm tốt hơn công việc ghi danh, vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

Bạn đã tham dự khóa tu với chúng tôi trước đây? Đã tham dựChưa tham dự

Nếu đã tham dự?

Bạn đã thọ nhận 5 giới; Pháp danh là:
Bạn đã thọ nhận 14 giới Tiếp Hiện; Pháp danh là:

Để giúp chúng tôi làm tốt hơn công việc ghi danh cho các gia đình hoặc nhóm người, vui lòng điền đầy đủ thông tin cho mỗi người khi bạn đăng ký. Cám ơn.

 

 

Related Items:                                
 •  Vietnamese Retreat Tent Sept 17-21, 2014
 •  
  AVAILABLE IN:
  QTY:
   
  Continue Shopping
   

  SmartCart Ecommerce System SmartCart® Ecommerce